Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, RECHTSVERHOUDING

1.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van alle door IP-SECURITY B.V. uit te brengen offertes, te geven adviezen, door IP-SECURITY B.V. aanvaarde opdrachten en alle gesloten overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen IP-SECURITY B.V. en opdrachtgever.

1.2      Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3       Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door IP-SECURITY B.V. aan opdrachtgever zijn bevestigd.

1.4      Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mochten zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. IP-SECURITY B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 2: COMMUNICATIE

2.1      Iedere communicatie tussen IP-SECURITY B.V. en opdrachtnemer kan zowel mondeling, schriftelijk, als middels elektronische weg / per e-mail geschieden, behoudens voor zover in deze voorwaarden daarvan wordt afgeweken.

2.2      De door IP-SECURITY B.V. ontvangen en/of opgeslagen versie van de desbetreffende elektronische communicatie geldt als bewijs van de communicatie, behoudens overtuigend tegenbewijs door opdrachtgever.

2.3      Schriftelijke communicatie wordt geacht ontvangen te zijn binnen twee dagen na poststempel. Elektronische communicatie wordt geacht ontvangen te zijn op de dag van verzending. Toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van ontvanger komen te allen tijde voor rekening en risico van ontvanger, ook wanneer deze e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1      Alle aanbiedingen en prijsopgaven, ongeacht of deze mondeling, telefonisch, schriftelijk, bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.

3.2      Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag door opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie tijdig, correct en volledig heeft verstrekt.

3.3      Op basis van een aanbod van opdrachtgever komt een overeenkomst slechts tot stand, indien en nadat deze door IP-SECURITY B.V. binnen vijf werkdagen schriftelijk is bevestigd.

3.4      Indien een aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van IP-SECURITY B.V.’s offerte, dan geldt dit als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten en is op een zodanige aanvaarding het hiervoor in 3.3 bepaalde van toepassing.

3.5      Afbeeldingen en beschrijvingen van werkzaamheden en / of zaken in door IP-SECURITY B.V. verzonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de samenstelling en uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden, indien omstandigheden dit noodzakelijk maken of voortschrijdend inzicht hiervoor aanleiding geeft.

ARTIKEL 4: PRIJZEN EN TARIEVEN

4.1      Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege. IP-SECURITY B.V. behoudt zich het recht voor om de in de offerte gehanteerde prijzen te herzien, indien de offerte niet binnen drie maanden is geaccepteerd.

4.2      Prijsverhogingen welke voortvloeien uit door opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, dan wel welke voortvloeien uit niet tijdige, incorrecte en/of onvolledige verstrekking van voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie door opdrachtgever komen integraal voor rekening van de opdrachtgever en zullen worden doorberekend.

4.3      Indien een opdracht wordt uitgevoerd op nacalculatiebasis, brengt IP-SECURITY B.V. de tijd (die in het kader van de uitvoering van de opdracht is besteed) vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief in rekening, vermeerderd met alle door IP-SECURITY B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte overige kosten.

4.4      De door IP-SECURITY B.V. aan de uitvoering van de overeenkomst bestede tijd zal blijken uit de urenregistratie die door medewerkers van IP-SECURITY B.V. wordt bijgehouden, waarvan de opdrachtgever op zijn verzoek een specificatie zal ontvangen. Voormelde urenregistratie is voor beide partijen bindend en IP-SECURITY B.V. zal conform deze registratie factureren.

4.5      De gehanteerde prijzen kunnen in geval van opdrachten met een langere looptijd periodiek herzien worden op basis van ontwikkeling van lonen en prijzen. Tariefwijzigingen op deze basis worden de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld met inachtneming van een termijn van drie maanden.

4.6      Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van verschuldigde factuurbedragen en de nakoming van overige verplichtingen.

ARTIKEL 5: MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

5.1      Opdrachtgever dient alle gegevens, materialen en apparatuur, waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze relevant zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, correct en volledig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan IP-SECURITY B.V. ter beschikking te stellen. Voorts dient opdrachtgever IP-SECURITY B.V. van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.

5.2      Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat IP-SECURITY B.V. de werkzaamheden ongestoord kan verrichten en dat de toegankelijkheid tot het pand en/of de benodigde gegevens en materialen is gegarandeerd.

5.3      De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan IP-SECURITY B.V. ter beschikking gestelde gegevens, materialen en apparatuur. De opdrachtgever draagt tevens het risico voor gegevens, materialen en apparatuur welke afkomstig zijn van derden aan haar zijde.

 

5.4      Opdrachtgever is voorts gehouden ervoor zorg te dragen, dat alle medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever en de bij de uitvoering van de opdracht van de zijde van de opdrachtgever betrokken derden bereikbaar zijn, tijdig ter beschikking staan van IP-SECURITY B.V. en de gewenste medewerking zullen kunnen verlenen.

5.5      Indien de voormelde, voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, materialen en apparatuur niet tijdig, incorrect of onvolledig aan IP-SECURITY B.V. zijn verstrekt en/of indien niet tijdig, incorrect of niet volledig aan de voormelde, voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste condities is voldaan, is IP-SECURITY B.V. gerechtigd de aanvang c.q. uitvoering van de overeenkomst voor rekening van de opdrachtgever op te schorten alsmede om de uit de vertraging of meerwerk voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 6: BETALING

6.1      Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden op een door IP-SECURITY B.V. aan te wijzen bank- of girorekening binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn. Indien een specifieke betalingstermijn op de factuur ontbreekt, geldt een betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum.

6.2      Betaling van facturen dient telkens volledig te geschieden, zonder dat opdrachtgever enig beroep op verrekening of korting toekomt. Alle betalingen dienen uitsluitend in Euro te geschieden.

6.3      Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is IP-SECURITY B.V. gerechtigd haar vordering te verhogen met de wettelijke handelsrente conform art. 6:119a BW. Wanneer de opdrachtgever na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met betalen, is IP-SECURITY B.V. bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met buitengerechtelijke incassokosten, welke worden gesteld op 15% van het bedrag der vordering met een minimum van € 100,00.

6.4      Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de opdrachtgever vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1      Alle door IP-SECURITY B.V. aan opdrachtgever geleverde zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud en blijven derhalve eigendom van IP-SECURITY B.V., totdat opdrachtgever de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan, met inbegrip van eventuele rente en incassokosten.

7.2      Voor zover opdrachtnemer in het kader van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf overgaat tot wederverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, verkrijgt IP-SECURITY B.V. een stil pandrecht op de betreffende zaken en/of op de vorderingen welke opdrachtgever op zijn afnemers heeft, dan wel verkrijgt. Opdrachtgever is verplicht om volledige medewerking te verlenen aan het vestigen van een dergelijk pandrecht ten behoeve van IP-SECURITY B.V..

ARTIKEL 8: RETENTIERECHT

8.1      IP-SECURITY B.V. is gerechtigd alle zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke IP-SECURITY B.V. in het kader van de overeenkomst feitelijk van de opdrachtgever of derden onder zich heeft gekregen, onder zich te houden, indien en zolang opdrachtgever verplichtingen samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst of andere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk niet nakomt.

ARTIKEL 9: LEVERING EN (LEVERINGS)TERMIJNEN

9.1      Is in de overeenkomst voor de levering van zaken of de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn opgenomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever IP-SECURITY B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

9.2      Het risico van verlies of beschadiging van zaken die door IP-SECURITY B.V. in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever worden geleverd, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

ARTIKEL 10: RECLAMERING

10.1    Opdrachtgever dient eventuele reclames met betrekking tot door IP-SECURITY B.V. geleverde zaken en/of verrichte diensten binnen vijf werkdagen na levering van de zaken en/of het verrichten van de diensten schriftelijk aan IP-SECURITY B.V. kenbaar te maken, dan wel binnen vijf werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

10.2    Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. In geval van een terechte reclame heeft IP-SECURITY B.V. de keuze tussen kosteloos herstel of vervanging, dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door de opdrachtgever te betalen cq. reeds betaalde honorarium.

ARTIKEL 11: VERTROUWELIJKE INFORMATIE

11.1    Indien en voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijke informatie ter beschikking wordt gesteld, zal de ontvangende partij deze informatie alleen gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en de toegang tot de vertrouwelijke informatie beperken tot de personen binnen haar bedrijf die redelijkerwijs kennis dienen te nemen van de informatie om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

11.2    Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie welke als zodanig door de verstrekkende partij wordt bestempeld en/of waarvan de ontvangende partij weet of behoort te weten, dan wel redelijkerwijs kan vermoeden, dat openbaarmaking van deze informatie niet gewenst is.

11.3    Onder vertrouwelijke informatie wordt uitdrukkelijk niet verstaan informatie welke: reeds onderdeel is van het publieke domein op het moment van verstrekking; na het moment van verstrekking buiten toedoen van de ontvangende partij onderdeel is geworden van het publieke domein; reeds op rechtsgeldige wijze in het bezit was van de ontvangende partij op het moment van verstrekking; na het moment van verstrekking op rechtsgeldige wijze via een derde in het bezit van de ontvangende partij is gekomen.

 

 

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1    De intellectuele eigendomsrechten op alle gegevens, materialen en apparatuur, waaronder doch niet beperkt tot programmatuur, databestanden en ontwerpen, die IP-SECURITY B.V. in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking stelt, blijven berusten bij IP-SECURITY B.V., dan wel haar licentiegevers.

12.2    Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht over de in 12.1 genoemde zaken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.

12.3    Voor zover in het kader van de overeenkomst door IP-SECURITY B.V. programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, verleent IP-SECURITY B.V. aan opdrachtgever uitsluitend het recht om de programmatuur te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en de op de programmatuur toepasselijke licentievoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht deze voorwaarden strikt na te leven.

12.4    Het is opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen, te decompileren en/of reverse-engineering op de programmatuur toe te passen. Evenmin is het opdrachtgever toegestaan auteursrechtaanduidingen, merken en/of andere indicaties van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen en om beveiligingen en/of technische (gebruiks)beperkingen te verwijderen of te omzeilen.

12.5    Opdrachtgever is gerechtigd een enkele reservekopie van de ter beschikking gestelde programmatuur te maken, indien en voor zover deze identiek is aan en dezelfde intellectuele eigendomsaanduidingen bevat als het originele exemplaar. De betreffende reservekopie mag uitsluitend als back-up fungeren in geval van verlies of beschadiging van het originele exemplaar.

12.6    IP-SECURITY B.V. vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van door IP-SECURITY B.V. in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde gegevens, materialen en apparatuur, waaronder doch niet beperkt tot programmatuur, databestanden en ontwerpen. Opdrachtgever is verplicht IP-SECURITY B.V. direct in te lichten, zodra hij bekend wordt met een dergelijke aanspraak van enige derde, op straffe van het vervallen van de vrijwaring.

12.7    Opdrachtgever vrijwaart IP-SECURITY B.V. tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van door opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aan IP-SECURITY B.V. verstrekte gegevens, materialen en apparatuur.

ARTIKEL 13: WEBHOSTING

13.1    In geval van webhosting behoudt IP-SECURITY B.V. zich het recht voor om te allen tijde een website of op een website van Opdrachtgever geplaatste gegevens van de server te verwijderen, indien zij hier op grond van de wet of enige zorgvuldigheidsnorm toe is verplicht. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van deze voorwaarden is IP-SECURITY B.V. niet aansprakelijk voor mogelijk door opdrachtgever hierdoor te lijden schade.

13.2    Het versturen van ongevraagde e-mail / spam wordt door IP-SECURITY B.V. niet toegestaan. Indien IP-SECURITY B.V. klachten ontvangt en/of aanwijzingen heeft over het zenden van dergelijke e-mails door opdrachtgever, is IP-SECURITY B.V. gerechtigd onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de server uit te schakelen en de bestanden van opdrachtgever van de server te verwijderen. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van deze voorwaarden is IP-SECURITY B.V. niet aansprakelijk voor mogelijk door opdrachtgever hierdoor te lijden schade.

13.3    Het gebruik van scripts en andere programma’s op de servers van IP-SECURITY B.V. door opdrachtgever is toegestaan, mits die het functioneren van de server niet in gevaar brengen. Indien IP-SECURITY B.V. van mening is dat het functioneren van de server wel in gevaar komt, is IP-SECURITY B.V. gerechtigd de door opdrachtgever gebruikte scripts en andere programma’s onmiddellijk en zonder kennisgeving van de server te verwijderen. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van deze voorwaarden is IP-SECURITY B.V. niet aansprakelijk voor mogelijk door opdrachtgever hierdoor te lijden schade.

13.4    Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van deze voorwaarden is IP-SECURITY B.V. nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eventuele uitval / downtime van de server, verlies van data (al dan niet in het kader van de uitvoering van online backup diensten) en/of schade door technische of andere storingen.

ARTIKEL 14: ONDERHOUD

14.1    IP-SECURITY B.V. behoudt zich het recht voor de toegang tot de server en/of het netwerk tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van noodzakelijk onderhoud, aanpassing en/of verbetering van de computersystemen van IP-SECURITY B.V. en/of haar toeleveranciers. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van deze voorwaarden is IP-SECURITY B.V. niet aansprakelijk voor mogelijk door opdrachtgever hierdoor te lijden schade.

ARTIKEL 15: ONTWIKKELING EN/OF LEVERING VAN PROGRAMMATUUR

15.1    Alle door IP-SECURITY B.V. geleverde programmatuur wordt geacht te zijn geaccepteerd door opdrachtgever op het moment van levering, dan wel op het moment van daadwerkelijke ingebruikname indien dit moment later in tijd gelegen is.

15.2    IP-SECURITY B.V. garandeert nimmer dat de programmatuur vrij is van fouten of gebreken en dat deze zonder onderbreking zal werken. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van deze voorwaarden is IP-SECURITY B.V. niet aansprakelijk voor mogelijk door opdrachtgever hierdoor te lijden schade.

15.2    Indien zich fouten of gebreken voordoen in de programmatuur zal IP-SECURITY B.V. zich inspannen om deze kosteloos te herstellen, zulks echter volledig vrijblijvend, naar redelijkheid en gedurende een periode van maximaal een maand na levering van de programmatuur. Indien de programmatuur echter niet voor een vaste prijs is ontwikkeld of indien de fouten of gebreken het gevolg zijn van het handelen of nalaten van opdrachtgever, is IP-SECURITY B.V. gerechtigd de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. IP-SECURITY B.V. zal geen kosteloos herstel van schade aan of verlies van data uitvoeren.

ARTIKEL 16: DOMEINNAAMREGISTRATIE

16.1    Indien IP-SECURITY B.V. voor opdrachtgever bemiddelt in het aanvragen van een domeinnaam, zijn op deze aanvraag en het gebruik van de domeinnaam door opdrachtgever de voorwaarden van de desbetreffende toewijzende instanties van toepassing. Deze instanties beslissen zelfstandig over toewijzing, zodat IP-SECURITY B.V. geen enkele garantie kan geven omtrent daadwerkelijke toewijzing. IP-SECURITY B.V. is dan ook nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever voor het mogelijk niet toewijzen van een aangevraagde domeinnaam.

16.2    Domeinnamen worden geregistreerd op naam van opdrachtgever, waarbij IP-SECURITY B.V. slechts zal worden geregistreerd als technisch en administratief contactpersoon, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

16.3    IP-SECURITY B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk te houden voor het gebruik van de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart IP-SECURITY B.V. tegen aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de domeinnaam.

ARTIKEL 17: GARANTIE

17.1    IP-SECURITY B.V. garandeert dat zij haar diensten en werkzaamheden naar beste vermogen en goed vakmanschap verricht, op basis van de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden en de door opdrachtgever verstrekte informatie. In geval van een opdracht tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden rust op IP-SECURITY B.V. uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen middels een specifiek omschreven en benoemd, meetbaar resultaat.

17.2    In geval van (weder)verkoop van zaken, waaronder doch niet uitsluitend soft- en hardware, door IP-SECURITY B.V. aan opdrachtgever zijn de garantiebepalingen welke door de producenten en/of leveranciers van deze producten gehanteerd worden van overeenkomstige toepassing jegens opdrachtgever. In geen geval zal IP-SECURITY B.V. verplicht kunnen worden tot verdergaande acties dan die in voornoemde garantiebepalingen zijn opgenomen.

17.3    Iedere aanspraak op garantie vervalt, indien opdrachtnemer niet of niet volledig aan zijn (financiële) verplichtingen jegens IP-SECURITY B.V. heeft voldaan, de geleverde zaken zijn bewerkt of verwerkt en/of opdrachtnemer dan wel door hem ingeschakelde derden reeds tot herstel of poging daartoe zijn overgegaan.

17.4    Onverminderd het in dit artikel bepaalde worden eventuele aanspraken op garantie afgehandeld conform het in de artikelen 10, 18 en 19 van deze voorwaarden bepaalde.

ARTIKEL 18: AANSPRAKELIJKHEID

18.1    IP-SECURITY B.V. is slechts aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

18.2    De aansprakelijkheid van IP-SECURITY B.V. is te allen tijde beperkt tot het op basis van de overeenkomst verschuldigde factuurbedrag, dan wel het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van IP-SECURITY B.V. uit te keren bedrag indien dit lager is.

18.3    IP-SECURITY B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever, waaronder doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet of winst, schade door bedrijfsstagnatie, verlies of beschadiging van (data)gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst en/of het gebruik van door IP-SECURITY B.V. geleverde producten of verrichte diensten.

18.4    IP-SECURITY B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat zij bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

18.5    IP-SECURITY B.V. is voorts nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door het niet naleven door de opdrachtgever dan wel door personen in zijn dienst en/of door hem ingeschakelde personen van instructies, (veiligheids)voorschriften en/of andere specifieke voorschriften, welke gelden ten aanzien van de door IP-SECURITY B.V. geleverde zaken of verrichte diensten en werkzaamheden.

ARTIKEL 19: OVERMACHT

19.1    Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst, anders dan de verplichting tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt eveneens verstaan een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij naar objectieve maatstaven geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

19.2    Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, dan wel zodra duidelijk wordt dat de overmachtsituatie langer dan drie maanden zal duren, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden. Buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst op basis van overmacht dient te geschieden middels 
aangetekend schrijven en maakt geen der partijen schadeplichtig.

ARTIKEL 20: ANNULERING / INTREKKING OPDRACHT

20.1    Annulering / intrekking van de opdracht door opdrachtgever kan slechts plaatsvinden voor aanvang van daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst door IP-SECURITY B.V.. In geval van annulering door opdrachtgever is IP-SECURITY B.V. gerechtigd een bedrag ter hoogte van 25% van het totaal op basis van de overeenkomst te factureren bedrag in rekening te brengen, onverminderd IP-SECURITY B.V.’s rechten om volledige vergoeding van kosten en schade te vorderen.

20.2    In geval van annulering / intrekking van de opdracht door opdrachtgever na aanvang van daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst door IP-SECURITY B.V., is IP-SECURITY B.V. gerechtigd het totaal op basis van de overeenkomst te factureren bedrag volledig in rekening te brengen, onverminderd IP-SECURITY B.V.’s rechten om volledige vergoeding van kosten en schade te vorderen.

ARTIKEL 21: BEËINDIGING OVEREENKOMST

21.1    Overeenkomsten tussen IP-SECURITY B.V. en opdrachtgever worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

21.2    Indien een overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, wordt deze overeenkomst na afloop van de overeengekomen periode verlengd met een gelijke periode, tenzij opdrachtgever de overeenkomst per aangetekend schrijven opzegt tegen het einde van de op dat moment geldende looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

21.3    In geval van (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag tot) faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, is IP-SECURITY B.V. gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hierdoor enige schadeplicht voor IP-SECURITY B.V. ontstaat.

21.4    Indien opdrachtgever ook na deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, is IP-SECURITY B.V. gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hierdoor enige schadeplicht voor IP-SECURITY B.V. ontstaat.

21.5    In geval van ontbinding van de overeenkomst door IP-SECURITY B.V. conform het in 21.3 en 21.4 bepaalde, zijn alle vorderingen van IP-SECURITY B.V. op opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 22: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

22.1    Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen IP-SECURITY B.V. en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2            Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van tussen IP-SECURITY B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door IP-SECURITY B.V. gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht.